Veri İşleme Eki

Veri İşleme Ekimizi (“VİE”), müşterilerimizin GVKY ile uyumluluğuna yardımcı olacak ek hükümler içeren 28. Madde uyarınca güncelledik. Kuruluşunuz AB’de bulunuyorsa veya eyalet yasalarınız gerektiriyorsa, tawk.to’nun kullanımı tawk.to’nun çevrimiçi Hizmet Şartları’na tabidir, tawk.to, kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olacak aşağıdaki DPA’yı otomatik olarak dahil etmiştir, ve bu ek GVKY’yi kapsamaktadır.

Tawk.to’nun Hizmet Koşullarını müzakere edememesi gibi, bu Veri İşleme Ek Sözleşmesi de müzakere edilemez durumdadır, veri işleyen bir kuruluş olan tawk.to ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalarsınız.

Bu tawk.to Veri İşleme Eki (“Ek Sözleşme”), Tawk.to’nun İngiltere’deki ortak kuruluşu Tawk.to Ltd. (“tawk.to”) ve kendi adına, siz ve 187 East Warm Springs Rd adresinde kayıtlı ofisleri bulunan ABD şirketi tawk.to Inc. SB298, Las Vegas, Nevada, 89119 arasında Hizmet Koşullarını tanzim etmek amacıyla hazırlanmıştır. https://www.tawk.to/terms-of-service/ adresinde veya başa yerlerde zaman zaman Ana Hizmetler Sözleşmesi veya Hizmet Şartları, müşteri ve tawk.to Inc. (“tawk.to”) arasında müşterinin ilgili sözleşmede tanımladığı şekilde yayınlanabilir.

Bu VİE’nin amacı, tarafların kişisel verilerinin, aşağıda tanımlanan Veri Koruma Mevzuatı gereklerine uygun olarak işlenmesine ilişkin anlaşmayı yansıtmaktır. Bu VİE, Müşteri tarafından müzakere edilen ve Sözleşmede atıfta bulunulan kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sözleşmenin veya ekin yerine geçmeyecektir ve bu VİE yerine bu tür bireysel müzakere edilmiş bir sözleşme veya ek geçerli olacaktır. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, compliance@tawk.to adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

1. Tanımlar

(a) “Veri Koruma Mevzuatı” 95/46 / EC ve 2002/58 / EC sayılı Avrupa Direktifleri ve bunlara göre uygulanan veya bunlardan herhangi birini değiştiren herhangi bir mevzuat ve/veya yönetmelik anlamına gelir (Genel Veri Koruma Yönetmeliği dahil, Yönetmelik (AB) 2016/679

(b) “Veri İşleyici”, “Veri Sahibi”, “İşleyici”, “İşleyen”, “İşleme”, “Alt İşleyici” ve “Denetleyici Otorite”, geçerli Veri Koruma Mevzuatına göre yorumlanacaktır;

(c) Bu Ekte kullanıldığı şekliyle “Kişisel Veri”, mağazanızı ziyaret eden veya mağazanız aracılığıyla işlem yapan, tanımlanabilir Veri Sahibi (bir “Müşteri”) ile bilgilerdir. Bu bilgiler size hizmet sağlamak amacıyla, Veri İşleyicisi olan tawk.to tarafından İşlenir. Yukarıdaki cümleye bakılmaksızın, Kişisel Veriler, tawk.to’nun bir müşteriye doğrudan sağladığı hizmetler bağlamında işlediği bilgileri içermez.

2. Veri Koruması

2.1. Bir Veri Sahibinin Avrupa Ekonomik Alanında bulunduğu durumlarda, bu Veri Sahibinin Kişisel Verileri, tawk.to’nun Birleşik Krallık’a bağlı kuruluşu tawk.to Ltd. tarafından işlenecektir. Hizmetlerin sağlanmasının bir parçası olarak bu Kişisel Veriler, Amerika Birleşik Devletleri dahil diğer bölgelere aktarılabilir. Bu tür aktarımlar, ilgili Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.Kişisel Verilerin, Avrupa Ekonomik Alanında bulunan, Avrupa Ekonomik Alanı dışında depolanan veya başka bir şekilde Avrupa Ekonomik Alanı dışında erişilebilen Veri Sahipleri hakkındaki bilgiler içerdiği ölçüde, taraflar Kişisel Aktarım için Standart Sözleşme Maddelerinin 5 Şubat 2010 tarihli 2010/87/AB sayılı Komisyon Kararı uyarınca Üçüncü Ülkelerde Oluşturulan Veri İşlemcilerine İlişkin Veriler veya Avrupa Komisyonu tarafından yapılan herhangi bir değişiklik (bağlantı(“Model İşleyici Maddeleri”), ekler de dahil olmak üzere geçerlidir ve bu DPA’ya referans olarak eklenmiştir ve bu tür transferlerin tümü için geçerlidir. ABD operasyonlarında tawk.to “veri ihracatçısı”, Müşteri ise “veri ithalatçısı” olacaktır ve Model İşlemci Maddelerinde Ek 1 ve Ek 2’deki veri işleme faaliyetleri, Ana Hizmetler Sözleşmesinde ve Gizlilik Politikamızda açıklandığı gibi olacaktır. AEA’da yerleşik bir “veri ihracatçısı” iseniz, tawk.to SCC’sini buradan imzalamalısınız.

2.2. Tawk.to, Hizmetlerini sağlarken Kişisel Verileri İşlediğinde şunları yapacaktır:

2.2.1. Bir Veri İşleyici olarak Kişisel Verileri, Hizmetlerimizin sizden gelen belgelenmiş talimatlara uygun olmasını sağlamak amacıyla (bu talimatların Hizmetlerin işlevleriyle orantılı olması koşuluyla) ve daha sonra sizin tarafınızdan kabul edilebileceği şekilde işlemek. Tawk.to’nun Kişisel Verileri başka herhangi bir amaçla İşlemesi kanunen gerekliyse, tawk.to bu gereksinimi size önceden bildirecektir;

2.2.2. tawk.to’nun görüşüne göre, Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik talimatınızın geçerli Veri Koruma Mevzuatını ihlal etmesi durumunda sizi bilgilendirmek;

2.2.3. Bir Veri Sahibi veya Denetleme Makamından tawk.to’nun Kişisel Verileri İşlemesi ile ilgili bir soruşturma veya şikayet aldığı durumda, yasaların izin verdiği ölçüde, sizi derhal bilgilendirmek;

2.2.4. Kişisel Verileri yetkisiz veya yasadışı işlemeye vekazara kayıp, imha, hasar, hırsızlık veya ifşaya karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak ve sürdürmek. Bu önlemler, Kişisel Verilerin herhangi bir yetkisiz veya yasadışı işlenmesi, kaza eseri kaybı, imhası, hasarı veya çalınmasından kaynaklanabilecek zararlara karşı Kişisel Verileri koruyacak nitelikte olacaktır;

2.2.5. notify you promptly upon becoming aware of and confirming any accidental, unauthorized, or unlawful processing of, disclosure of, or access to the Personal Data;)
2.2.5. Kişisel Verilerin herhangi bir kaza sonucu, yetkisiz veya yasadışı işlendiğini, ifşa edildiğini veya bu verilere erişildiğini farkettiğimiz ve onayladığımızda sizi derhal bilgilendirmek;

2.2.6. Kişisel Verilere erişen personelin, Müşterinin Kişisel Verilerini ifşa etme durumlarını kısıtlayan gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasını sağlamak; ve

2.2.7. Sözleşmenin feshi üzerine tawk.to, Kişisel Verileri silmek veya anonim hale getirmek için derhal temizleme sürecini başlatmak.

2.3 Hizmetleri sağlama sırasında, tawk.to’nun Kişisel Verileri İşlemek için Alt İşleyicileri kullanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Tawk.to’nun Kişisel Verileri işlemek için herhangi bir Alt İşleyiciyi kullanması, Veri Koruma Mevzuatına uygun olmalı ve tawk.to ile Alt İşleyici arasındaki bir sözleşmeye tabi olmalıdır. Alt işlemcilerin listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.tawk.to/data-protection/sub-processors/

3. Muhtelif Hükümler

3.1 Anlaşmanın hükümleri ile bu Ek Sözleşmenin hükümleri arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, bu Ek Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.Şüpheye mahal vermemek için, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, sınırlamaları da dahil olmak üzere bu Ek kapsamındaki her türlü sorumluluk, Sözleşmenin ilgili hükümlerine tabi olacaktır. Tawk.to’nun zaman zaman https://www.tawk.to/legal/ adresinde bulunan bu Ek Sözleşmeyi zaman zaman değiştirebileceğini ve Ekte yapılan bu değişiklikleri kabul edeceğinizi onaylamalısınız. tawk.to’nun web sitesinde değiştirilmiş Ek Sözleşme yayınlandıktan sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Ek’i kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ekte yapılacak herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmaya devam etmemelisiniz.

3.2 Özel olarak değiştirildiği durumlar haricinde, Sözleşmede yer alan tüm şartlar, hükümler ve gereksinimler tam olarak yürürlükte kalacak ve bu Ek Sözleşmeye tabi olacaktır. Ekin herhangi bir hükmü adli bir kovuşturmada yasa dışı veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, söz konusu hüküm iptal edilip geçersiz olacaktır ve bu Ek Sözleşme’nin geri kalanı şartları taraflar için bağlayıcı olmaya devam edecektir.

3.3 Bu Ek Sözleşme’nin şartları, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Nevada Eyaleti yasalarına ve bu eyalette geçerli olan Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar, bu Ek Sözleşme’den kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf veya taleple ilgili olarak Nevada Eyaleti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine geri koşulsuz olarak uymak zorundadırlar.

[contact-form-7 id="2264" title="LeadGen"]